Algemene voorwaarden

 1. Tawan massage – hierna Tawan genoemd- verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt eerst met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling bij Tawan te ondergaan.
 2. Tawan verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en kan tot staken van de behandeling leiden.
 3. Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Tawan en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Tawan voortvloeien.
 4. Intake en uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden of anderszinds, dan dient cliënt dit vooraf aan de behandeling door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit voorafgaand aan de behandeling beslist melden. Cliënt blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie m.b.t. de gezondheid aan Tawan voorafgaand aan de behandeling. Tawan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie van welke aard dan ook.
 5. Ons werkwijze en interne procedures zijn er volledig op gericht om op vertrouwelijke wijze met klantinformatie om te gaan. Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 6. Tawan behoudt zich het recht voor een cliënt vooraf te weigeren, uit te sluiten of na aanvang of ten tijden van behandeling de sessie te beëindigen.
 7. Gedurende een massage/behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 8. De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na een of meerdere waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Tawan het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 9. Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling. De behandeling dient direct na afloop contant of mogelijk per bank overschrijving afgerekend te worden. Tawan behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Tawan sprake is van o.a. een onhygiënische of onaangename situatie. Restitutie van de kosten vindt niet plaats.
 10. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Tawan verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 11. Tawan stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massagepraktijk.
 12. Tawan is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Tawan te komen. Tawan heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Tawan gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 13. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen, hoewel zulke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte boekingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.tawan.nl/algemene-voorwaarden/
 14. Beschadiging & diefstal Tawan heeft het recht van de klant een schadevergoeding te vorderen indien de klant onrechtmatig handelt jegens Tawan en haar eigendommen. Tawan meldt diefstal altijd bij de politie.
 15. Tawan massage is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Cadeaubonnen

 • De cadeaubon dient vooraf aan het massageconsult, bij voorkeur bij reservering, overlegd te worden
 • Op elke cadeaubon is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld is de bon geldig tot één jaar na uitgifte hiervan.
 • Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen restitutie plaats.
 • Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. Tawan is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de cadeaubon of voor beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken met de post van de cadeaubonnen.
 • Het reproduceren van de cadeaubonnen is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Tawan. Bij misbruik wordt het gebruik van cadeaubon ontzegd en wordt er aangifte gedaan door Tawan.
 • Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een datum van uitgifte en geldige handtekening / stempel van Tawan massage.
 • Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage.
 • U kunt de cadeaubon niet omwisselen voor geld.